Partnerzy

Zapisy

Obozy

Rozgrywki

Sklepik

STATUT
KLUBU SPORTOWEGO SPORTING WROCŁAW
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę KLUB SPORTOWY SPORTING WROCŁAW z siedzibą we Wrocławiu, zwane dalej klubem.
§2
Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych. klub samodzielnie określa swoje cele, program działania i strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.
§3
Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach a także na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
§4
Klub zostaje powołane na czas nieokreślony.
§5
Siedzibą Klubu jest Wrocław
§6
Terenem działania klub jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów klub może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§7
Klub jest organizacją społeczną powołaną w celu popularyzowania i organizowania wszelkiego rodzaju form rekreacji fizycznej, sportu i turystyki.
§8
Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§9
Klub może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§10
1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do Prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, a także powierzać swym członkom i innym osobom wykonywanie czynności zleconych.
3. Klub może również zatrudniać swoich członków, także tych sprawujących funkcję członków Zarządu.
Rozdział II
Cele i formy działania
§1
Celem klubu jest:
1) Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
2) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej.
3) Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań kulturą fizyczną.
4) Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania.
5) Organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno sportowym dla dzieci i młodzieży.
6) Popularyzacja kultury fizycznej i sportu, o ile jest to możliwe we wszystkich dyscyplinach sportowych, dla krzewienia rozwoju fizycznego i sportowego swoich członków.
7) Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej (fizycznej), profilaktyki zdrowotnej i turystyki.
8) Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu oraz rozwijanie działalności zmierzającej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej osób starszych, dorosłych, młodzieży i dzieci.
9) Upowszechnianie i rozwijanie masowego wypoczynku rekreacyjnego.
10) Upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych.
11) Ochrona i promocja zdrowia.
12) Prowadzenie działalności edukacyjnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.
§2
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) Wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego – odpłatnie i nieodpłatnie.
2) Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych – odpłatnie i nieodpłatnie.
3) Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego – odpłatnie i nieodpłatnie.
4) Uczestnictwo i organizację ogólnodostępnych imprez sportowych – odpłatnie i nieodpłatnie.
5) Upowszechnianie uprawiania minidyscyplin sportowych – odpłatnie i nieodpłatnie.
6) Organizowanie wakacyjnych obozów rekreacyjno – sportowych, oraz szkoleniowych – odpłatnie i nieodpłatnie.
7) Systematyczne prowadzenie treningów oraz utrzymywanie obiektów sportowych w stanie zdolnym do użytkowania – odpłatnie i nieodpłatnie.
8) Organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych – odpłatnie i nieodpłatnie.
9) Realizowanie zleconych przez organy administracji rządowej zadań publicznych szczególnie w zakresie kultury fizycznej i sportu – odpłatnie i nieodpłatnie.
10) Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej w zakresie rekreacji ruchowej – odpłatnie i nieodpłatnie.
11) Wspomaganie i inicjowanie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków do uczestniczenia w kulturze fizycznej oraz wszelkich formach aktywnego wypoczynku – odpłatnie i nieodpłatnie.
12) Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie rekreacji fizycznej z innymi organizacjami o podobnym charakterze – odpłatnie i nieodpłatnie.
13) Organizowanie i prowadzenie poradnictwa w zakresie kultury fizycznej, organizowanie konferencji, seminariów oraz inicjowanie i wspomaganie prac naukowo-badawczych w powyższym zakresie – odpłatnie i nieodpłatnie.
14) Współdziałanie z organami samorządowymi i administracją rządową w zakresie kultury fizycznej – odpłatnie i nieodpłatnie.
15) Organizowanie różnego rodzaju zespołów o charakterze sportowo-rekreacyjnym, specjalistycznym i kulturalno-rozrywkowym – odpłatnie i nieodpłatnie.
16) Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Klubu.
17) Prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi – odpłatnie i nieodpłatnie.
18) Prowadzenie działalności wydawniczej w szczególności o tematyce sportowej – odpłatnie i nieodpłatnie.
19) Organizowanie i zarządzanie ośrodkami rekreacyjno-wypoczynkowymi, sportowymi, metodyczno-szkoleniowymi, wypożyczalniami sprzętu sportowo-turystycznego a także towarzyszącej im działalnośći usługowej – odpłatnie i nieodpłatnie.
20) Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie lub poprzez udział w innych podmiotach gospodarczych i przekazywanie tą drogą zysków na cele statutowe.
§3
Klub może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§1
Członkowie klubu dzielą się na :
1) Członków zwyczajnych
2) Członków wspierających
§2
Członkami klubu mogą być:
1) Osoby fizyczne.
2) Osoby prawne. Osoba prawna działa w klubie przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym klubu.
§3
Członkiem zwyczajnym klubu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
§4
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych klubu dokonuje Zarząd w drodze uchwały po stwierdzeniu, że osoba złożyła pisemną deklarację przystąpienia oraz zobowiązała się do przestrzegania Statutu klubu, obowiązujących regulaminów, oraz uchwał władz klubu.
§5
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) Wybierać i być wybieranym do władz klubu.
b) Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
c) Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności klubu.
d) Korzystać z pomocy i zaplecza klubu w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
e) Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach klubu z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) Przestrzegania statutu oraz uchwał władz klubu.
b) Czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych klubu.
c) Dbania o mienie klubu.
§6
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością klubu i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach klubu, zgłaszać do władz klubu wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez klub zadań.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§7
1. Członkostwo w klubie ustaje na skutek:
1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec klubu.
2) Śmierci członka, lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3) Uchwały zarządu z powodu nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat.
4) Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz klubu, działania na szkodę klubu.
2. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia za pośrednictwem Zarządu odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Klubu
§1
Władzami klubu są:
1) Walne Zebranie członków klubu zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
2) Zarząd klubu, zwany dalej „Zarządem”
3) Komisja rewizyjna
§2
1. W przypadku gdy liczba członków klubu przekroczy liczbę 100 osób, Walne Zebranie członków zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów.
2. Walne Zebranie członków w drodze uchwały określi tryb wyłaniania delegatów jeżeli zajdzie zdarzenie w pkt. 1.
3. Wyboru do władz klubu (Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej)dokonuje Walne Zebranie. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków (delegatów). Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów.
4. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
5. Zasada zwołania drugiego zebrania przy braku quorum na pierwszym odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.
§3
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków klubu, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
§4
Członkowie władz klubu pełnią swoje funkcje społeczne i nie pobierają za nie wynagrodzenia.
Walne Zebranie Członków
§5
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą klubu.
2. Walne Zebranie Członków może być:
a) Zwyczajne.
b) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy.
b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
c) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych klubu (z zastrzeżeniem podejmowania uchwał w sprawie wyboru władz klubu).
7. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków klubu.
8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.
§6
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) Ustalanie kierunków i programu działania klubu.
2) Uchwalenie statutu i jego zmian.
3) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4) Wybór i Odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5) Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
6) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu klubu i przeznaczeniu jego majątku.
7) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
8) Ocenianie Działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9) Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
Zarząd klubu
§7
1. Zarząd składa się z od 1 do 5 osób, w tym Prezesa. Na Pierwszym posiedzeniu Zarząd może wybrać ze swojego grona sekretarza i skarbnika, a także wiceprezesa.
2. Zarząd zostaje powołany na czas nieokreślony.
3. Uchwały Zarządu podejmowane Są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
§8
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności klubu zgodnie z celami statutowymi.
2) Uchwalanie planów działalności klubu i preliminarzy budżetowych.
3) Sprawowanie Zarządu nad majątkiem klubu.
4) Ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników klubu.
5) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego.
6) Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
7) Zwoływanie Walnego Zebrania
8) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.
9) Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności klubu.
10) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
11) Reprezentowanie klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
§9
Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Sekretarz lub inna osoba wyznaczona do protokołowania oraz Prezes lub Wiceprezes przewodniczący posiedzeniu.
§10
Do dokonywania czynności prawnych i majątkowych w imieniu Klubu wymagane jest wspóldziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
Komisja Rewizyjna
§11
1. Komisja Rewizyjna jest organem klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Komisja Rewizyjna zostaje powołana na czas nieokreślony.
§12
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrolowanie całokształtu działalności klubu..
2) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.
3) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, a także posiedzenia Zarządu.
4) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
5) Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu.
6) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§13
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§14
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia..
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz klubu wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Rozdział V
Majątek klubu i gospodarka finansowa
§1
Źródłami powstania majątku klubu są:
a) darowizny, składki członkowskie, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne.
b) Dochody z majątku klubu, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).
c) Dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych.
d) Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
§2
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
b) Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu klubu.
d) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§3
Statutowa działalność klubu może być prowadzona jako działalność odpłatna lub jako działalność nieodpłatna. Dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
§4
Klub może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a) reklama
b) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
c) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie klubu
§1
Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§2
Podjęcie uchwały o rozwiązaniu klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
§3
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu klubu Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację klubu.
§4
Walne Zebranie podejmuje, w drodze uchwały, decyzję o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego klubu.
Tomasz Kucharski, Paweł Raszeja, Mariusz Strzelecki
Zarząd Klubu Sportowego Sporting Wrocław

All demo content is for demonstration purposes only. All images and content
Copyrights remain with the photographer and original authors.